АНКЕТЕН ЛИСТ № 01-01

Проучване на студентското мнение за специалността ( учебния план ) и организацията на учебния процес

А н к е т е н    Л И С Т  №   01-01

А Н К Е Т Е Н Л И С Т № 01-01
Каква е Вашата специалност?
Образователно-квалификационна степен
Кой курс на обучение сте?
2. Как оценявате специалността (програмата), по която следвате ?
3. Отговаря ли учебният план по специалността на вашите очаквания?
4. Разполагате ли с реална възможност да избирате дисциплини от учебния план на специалността?
5. Какво е посещението Ви на занятията?
6. Как оценявате седмичния разпис на учебните занятия на Вашата група ?
7. По колко часа седмично отделяте от извънучебното си време за усвояване на преподадения материал и изпълняване на възложените Ви учебни задачи ?
8. Възлагат ли Ви се допълнителни самостоятелни задачи по изучаваните дисциплини за домашна работа ?
9. Спазват ли стриктно преподавателите графиците за провеждането на семестриалните консултации и допълнителните консултации през време на изпитните сесии?
10. Удовлетворява ли Ви организацията на изпитните сесии (продължителност на сесията, интервали между изпитите) ?
11. Участвали ли сте в научни изследвания и в приложни разработки под ръководството на преподавател ?
12. Познавате ли студентите, които участват на заседанията на Факултетния съвет при обсъждане на учебни планове и програми по специалността (програмата) ?
13. Как оценявате академичната етика и атмосфера в специалността и служебните взаимоотношения:
14. Считате ли, че в Университета съществуват корупционни практики (при получаване на заверка за семестъра, при провеждане на изпити )?

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content