АНКЕТЕН ЛИСТ №01-03-01

Проучване на студентското мнение за водещ(и) преподавател(и) на лекции по учебна дисциплина

А Н К Е Т Е Н  Л И С Т № 01-03-01

АНКЕТЕН ЛИСТ №01-03-01
1. Посочете Вашия общ среден успех от следването до момента:
2. Бяха ли Ви разяснени предварително правилата, по които ще се формира оценката Ви по изучаваната дисциплина?
3. Учебното съдържание на дисциплината и начина на преподаване създаде ли/ повиши ли Вашият интерес към тази дисциплина по време на изучаването й?
4. Рационално ли се използва времетраенето на часовете, определени за лекции?
5. Преподаваните теми по тази дисциплина подкрепят ли се с конкретни примери (например от практиката)/ казуси/ задачи, с цел по-добро усвояване на материала?
6. Считате ли, че начина на изложение на съдържанието на изучавания материал от страна на преподавателя е ясно и разбираемо за Вас?
7. Прекъсва ли преподавателя изложението на лекцията, за да отговори на възникнали Ваши въпроси и/или да даде допълнителни разяснения/примери?
8. Отговорите на преподавателя, които получавате на зададените от Вас въпроси удовлетворят ли Ви?
9. Според Вас, съдържанието на лекциите отговаря ли на необходимото съвременно ниво на науката, методите, техниката и технологиите в изучаваната дисциплина/област?
10. Оценявате ли като колегиално държанието на преподавателя към студентите?
11. Как са онагледява материала от лекциите по изучаваната дисциплина? (може да дадете повече от един отговор)
12. Преподавателя посочва ли подходящи учебници и пособия (например хартиени, електронни, интернет базирани и т.н.) за самостоятелна подготовка по дисциплината?
13. Какво е личното Ви присъствие на занятията по дисциплината?

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content