АНКЕТЕН ЛИСТ №01-03-02

Проучване на студентското мнение относно качеството на обучение за семинарни / лабораторни упражнения

А Н К Е Т Е Н  Л И С Т № 01-03-01

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна. На формуляра  се  отбелязва с химикал избраният от Вас отговор  в съответната клетка, като знакът (Х) не трябва да засяга ограничаващите я линии.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
  3. Нанасянето на поправки е недопустимо. При погрешно отбелязан отговор, формулярът  трябва да се подмени.

 Легенда на отговорите:

а – категорично да     б – по скоро да        вбез мнение     гпо-скоро не        д категорично не

АНКЕТЕН ЛИСТ №01-03-02
(моля посочете вида на оценяваното занятие)
Образователно-квалификационна степен
1. Темите на упражненията съгласувани ли са с темите от лекционния материал?
2. Задачите на упражнението полезни ли са за Вас за усвояване на лекционния материал?
3. Според Вас, съдържанието на упражненията отговаря ли на необходимото съвременно ниво на науката, методите, техниката и технологиите в изучаваната дисциплина/област?
4. Използват ли се подходящи учебни пособия за подготовка/провеждане на упражненията?
5. Илюстрират ли се по тази дисциплина теоретичните проблеми с конкретни постановки/ задачи / казуси / примери от практиката?
6. Използват ли се съвременни технически/ технологични/ мултимедийни средства при провеждане на упражненията?
7. Прекъсва ли преподавателят хода на упражнението, за да отговори на Ваши въпроси и/или да даде допълнителни разяснения по разглежданата тематика?
8. Преподавателят обяснява ли ясно и разбираемо изследваните (решаваните) задачи/ казуси/ проблеми и получените резултати на студентите?
9. Достатъчно ли е времето за изпълнение на всички предвидени в упражнението дейности?
10. Можете ли да дадете висока оценка на подготвеността на преподавателя за упражненията?
11. Оценявате ли като колегиално поведението на преподавателя към студентите?
12. Спазва ли стриктно преподавателят времето за започване и завършване на занятието?
13. Оценява ли преподавателят обективно знанията от упражненията по дисциплината?
14. Създава ли преподавателят атмосфера за двустранен диалог със студентите?
15. Възлага ли Ви преподавателят задача(и) за самостоятелна работа по време на упражнението и оказва ли Ви конкретна помощ при решаването им?
16. Възлага ли Ви преподавателя задача(и) за самостоятелна работа извън часа за упражнение?
17. Посочете Вашия общ среден успех от следването до момента:

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content