АНКЕТЕН ЛИСТ №01-04

Проучване на студентското мнение за практическо обучение (практика, стажове)

А Н К Е Т Е Н   Л И С Т  №   01-04

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
АНКЕТЕН ЛИСТ №01-04
Каква е Вашата специалност?
Образователно-квалификационна степен
Кой курс на обучение сте?
1. Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете след завършване на започнатото обучение:
2. Удовлетворен ли сте от:
2.1. Организацията на практическото обучение (планиране, продължителност, място на провеждане, последователност на темите от практическото обучение)?
2.2. Участието на университетските преподаватели при ръководството и провеждането на практическото обучение ?
2.3. Участието на специалисти от външните фирми и организации, в които провеждате практическо обучение ?
2.4. Материалната база и условията за практическо обучение, провеждано в ТУ-София?
2.5. Материалната база и условията за практическо обучение във външните фирми и организации?
3. Успява ли ръководителят на практическото обучение да проследи и контролира обучението на всеки студент от групата?
4. Според Вас получената предварителна теоретична подготовка подпомогна ли провеждането на практическо обучение на необходимото ниво?
5. Смятате ли, че проведената практическа подготовка и получените практически знания и умения ще намерят приложение при изучаването на последващи учебни дисциплини от учебния план на специалността?
6. Очаквате ли, че проведената практическа подготовка и получените практически знания и умения ще Ви помогнат при реализацията на пазара на труда, след завършването на висше образование ?

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content