АНКЕТЕН ЛИСТ №01-05

Проучване мнението на завършващи студенти (професионален бакалавър, бакалавър, магистър)

А Н К Е Т Е Н   Л И С Т  № 01-05

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
АНКЕТЕН ЛИСТ №01-05
2. Каква образователно-квалификационна степен на висшето образование завършвате?
3. Имате ли намерение да продължите висшето си образование в по-висока степен?
4. Ако имате намерение да продължите висшето си образование в по-висока степен, бихте ли направили това в Техническия университет София?
5. От коя област на висшето образование е специалността, която завършвате (може да дадете повече от един отговор, ако едновременно сте следвали по повече от една специалност)?
6. Участвали ли сте по време на следването в научни изследвания и в приложни разработки под ръководството на преподавател ?
7. Как оценявате специалността, по която получихте висше образование?
8. Как оценявате от гледна точка на бъдещата Ви професионална дейност обучението в Техническия университет София?
9. Как оценявате академичната етика и атмосфера в специалността и при служебните взаимоотношения:
10. Можете ли да дадете висока оценка на Вашите преподаватели като екип?
11. Кое от следните качества на Вашата подготовка по време на следването Ви в Техническия университет София считате за най-полезно?
12. Препоръчвали ли сте на други студенти и учащи да се обучават в:
13. Намирате ли, че на Вас ще се гледа с авторитет, заради това, че сте възпитаник на Техническия университет София?
14. Очаквате ли, че в резултат от полученото висше образование ще намерите бърза и ефективна реализация на пазара на труда?
15. Обективно ли бяха оценени Вашите знания и умения на дипломната защита/държавния изпит? (попълва се само от студенти преминали дипломната защита / положили държавния изпит)
16. Обективно ли бяха оценявани Вашите знания и умения на семестриалните изпити по време на следването?
17. Ако имате възможност, готов ли сте да подпомогнете “каузи” на ТУ – София в бъдеще?

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content