АНКЕТЕН ЛИСТ №01-06

Проучване на мнението на докторанти за обучението и обслужването

А Н К Е Т Е Н   Л И С Т  № 01-06

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
АНКЕТЕН ЛИСТ №01-06
2. Коя поредна година се обучавате в докторантура?
3. Удовлетворява ли Ви степента на Вашето участие в работата на катедрата, към която сте зачислен в докторантура ?
4. Положили ли сте изпитите от индивидуалния си план за текущата година?
5. Обективно ли бяха оценени знанията Ви при изпитите от кандидатския минимум ?
6. Обективна ли е дадената Ви оценка при атестирането като докторант?
7. Намирате ли за полезно обучението, провеждано в блок А?
8. В състояние ли сте да се справяте самостоятелно с разработките в докторантурата?
9. В колко научни разработки сте участвали под ръководството на Вашия научен ръководител по фонд «Научни изследвания», чрез НИС и/или ВТП, възложени от фирми и организации, и други?
10. Какъв е броят на научните Ви публикации от зачисляването Ви в докторантура до момента -отпечатани статии, изнесени доклади?
11. Добри ли са академичната етика и атмосфера, както и служебните взаимоотношения в катедрата, в която работите?
12. Можете ли да дадете висока оценка на Вашия научен ръководител?
13. Как оценявате обслужването Ви от административно-техническия персонал на:
14. Как оценявате работното време на обслужващите звена ?
15. Как оценявате Университетската библиотека по следните показатели: (оценете по шестобалната система)
16. Полезен и използван ли е от Вас Сайтът за докторанти в интернет страниците на университета ?
17. Как оценявате възможностите за международна мобилност по програма «Еразъм+»
18. Как оценявате безопасността и здравословните условия на труд в учебните зали и лаборатории ?
19. Как оценявате възможностите за спортуване ?

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content