АНКЕТЕН ЛИСТ №01-07

Проучване на студентското мнение за административно обслужване и за условията на обучение и развитие

А Н К Е Т Е Н   Л И С Т  № 01-07

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
АНКЕТЕН ЛИСТ №01-07
1. В кой курс сте студент?
2. Познавате ли лично колегите си, които са членове на Общото събрание и на Факултетния съвет на факултета, в който сте студент?
3. Как оценявате основното звено (факултет, колеж, катедра) по следните показатели:
Моля изберете
4. Как оценявате Университетската библиотека по следните показатели
Моля изберете
5. Как оценявате работата и качеството на административното и техническото обслужване от университетските административни звена:
Моля, отбележете отговор, само ако сте имали касателство с някое от изброените звена
6. Студентският съвет съдейства ли Ви при необходимост за спазване на Вашите права и искания във връзка с административното обслужване и условията за обучение и развитие в университета?
7. Как оценявате следните дейности и условия:
Моля изберете

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content