АНКЕТЕН ЛИСТ №02-01

Проучване на мнение от дипломирани специалисти относно професионалната им реализация

А Н К Е Т Е Н   Л И С Т  № 02-01

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
АНКЕТЕН ЛИСТ №02-01
1. Как оценявате специалността , по която получихте висше образование?
2. Чувства(х)те ли се подготвен за започване на работа ?
3. Време за намиране на първо работно място:
4. Работата и длъжността, която заемате отговаря ли на образователната Ви степен ?
5. Как оценявате от гледна точка на професионалната Ви реализация обучението в ТУ-София?
6. Моля отбележете факторите, според които търсите работа? (възможен е повече от един отговор)
7. Намирате ли пропуски във Вашето обучение в ТУ-София, които Ви затрудняват да изпълнявате успешно професионалните си задължения и да се развивате в кариерата?
8. Считате ли, че стажът по време на обучението е предпоставка за по-добра реализация?
9. Мобилност ( готовност за преместване )
10. Кои от следните канали ползвате за намиране на работа? ? (възможен е повече от един отговор)
11. Каква е очакваната от Вас заплата, под която не бихте се съгласили да работите?
12. Намирате ли, че на Вас се гледа с авторитет заради това, че сте възпитаник на Техническия университет - София?

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content