АНКЕТЕН ЛИСТ №01-02

Проучване на студентското/докторантското мнение за обслужването в студентските столове, лавки и общежития

А Н К Е Т Е Н    Л И С Т  №   01-02

А Н К Е Т Е Н Л И С Т № 01-02
1. Курс / степен:
2. Къде предпочитате да се храните:
3. Ако се храните в студентски стол или лавка(и), дайте оценка по следните показатели:
Работно време на студентския стол/лавка:
4. Къде сте настанен/а:
5. Ако ползвате студентско общежитие, дайте оценка по следните показатели:
размер на наема в студентското общежитие, в сравнение с квартирите на свободен наем:
от колко време (брой семестри) използвате студентско общежитие:
как оценявате работата на Домсъвета към Вашето общежитие:
6. Как оценявате ролята на Студентския съвет при решаване на въпроси/проблеми, свързани със студентските общежития и столове:

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content